OM FÖRENINGEN

Historik för Mässföreningen Berga

I och med 2005 års försvarsbeslut beslutade Slottsmässen Berga att arbeta för en sammanslagning med Amfibieregementets Officerssällskap.
Namnet för den sammanslagna föreningen bestämdes till Mässföreningen Berga

I samband med Vaxholms amfibieregementes flyttning till Berga gick Vaxholms Amfibieregementes Officerssällskap samman med Slottsmässens Mässförening den 1 januari 2007.

Berga slott byggddes 1913-1915 av Helge Ax:son Johnsson. Slottet med mark köptes av staten 1944 som delade av marken till Marinen respektive Lantbruksskolan. Flottan har därefter använt Berga som fartygsbas, utbildningsanläggning, Örlogsskola med framförallt yrkesutbildningar. Berga slott har använts som matsal, mässverksamhet och kontor.

På Berga fanns i begynnelsen mässar ombord på fartygen, på Breidablick och på Berga slott. Sedermera slogs Breidablick och Slottsmässen Berga samman och Breidablick byggdes om från matsal och mässbyggnad till kontorsutrymmen.

Historik för Vaxholms Amfibieregementes Officerssällskap

Efter kustartilleriets bildande antogs nytt reglemente den 9 februari 1903. Vid fastställandet av nya stadgar den 15 december 1931 beslöts, att sammanslutningens namn skulle förändras till Kungl. Vaxholms kustartilleriregementes officerssällskap.

En officerskassa grundades vid Kungl. Vaxholms artillerikår genom officerskårens beslut den 15 januari 1890.

Inför befälsordningsreformen beslöts 1982-02-08 en stadgeändring innebärande att alla yrkesofficerare ägde rätt till medlemskap.

1984-12-03 tolkades § 2 i stadgarna som att kadetter och flaggkadetter kan inväljas som medlemmar.

I samband med SK/KA 1 och ÖrlBO sammanslagning till Ostkustens marinkommando 1990-07-01, beslöts härvidlag 1990-12-06 en stadgeändring.

I samband med regementets namnbyte till Vaxholms Amfibieregemente bytte sällskapet namn till Vaxholms Amfibieregementes Officerssällskap.