Medlemsmöte


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Plats och tid:

Berga slott/Södra konferensen 16.30

 Dagordning 

1. Mötets öppnande
2. Val av ordföranden att leda mötet
3. Val av sekreterare att föra mötesprotokoll
4. Val av två justerare, tillika rösträknare
5. Fråga om mötet är behörigt utlyst
6. Justering av röstlängd
7. Fastställande av dagordning
8. Mässens ekonomi
9. Mässföreningens stadgar
10. Verksamhet 2024
11. Övriga Frågor
12. Mötet avslutas